ATI PL

Dostawca materia?ów i komponentów specjalistycznych

Spó?ka Allegheny Technologies Incorporated jest jednym z najwi?kszych i najbardziej wszechstronnych producentów materia?ów i komponentów specjalistycznych na ?wiecie. ?wiadcz? o tym przychody spó?ki, które w ci?gu ostatnich dwunastu miesi?cy wynios?y 3,5 miliarda dolarów. Spó?ka ATI zatrudnia na ca?ym ?wiecie oko?o 9600 pe?noetatowych pracowników, którzy wykorzystuj? innowacyjne technologie, aby oferowa? na globalnych rynkach szeroki asortyment specjalistycznych rozwi?zań materia?owych.

Nasi najwi?ksi odbiorcy to sektor obronny i lotniczy, przemys? ropy naftowej i gazu/przetwórstwa chemicznego, elektroenergetyczny, medyczny, motoryzacyjny, urz?dzeń do obróbki ?ywno?ci oraz budownictwo i górnictwo.

Produkujemy, mi?dzy innymi, tytan i stopy tytanu, stopy i superstopy o podstawie niklowej, niestandardowe odkuwki i odlewy, stopy cyrkonu, hafnu, niobu, stal krzemow? elektrotechniczn? o ziarnach zorientowanych oraz stale nierdzewne i specjalistyczne.

Rynki

Wykorzystujemy nasze zaawansowane specjalistyczne technologie, niedo?cignione zdolno?ci produkcyjne i innowacyjne produkty, aby zaspokaja? potrzeby rynków ca?ego ?wiata, oferuj?c na nich zró?nicowany asortyment wyrobów... Wi?cej informacji o rynkach ATI >ATI Produkty

Specjalistyczne wyroby metalowe

Aby rozwija? si? i prosperowa?, podstawowe bran?e ?wiata, czyli sektor obronny i lotniczy, przemys? ropy naftowej i gazu, przetwórstwa chemicznego, elektroenergetyczny, medyczny, motoryzacyjny, budownictwo i górnictwo, urz?dzeń do obróbki ?ywno?ci, transportowy i elektroniczny, potrzebuj? rozwi?zań opracowanych z wykorzystaniem zaawansowanych materia?ów specjalistycznych.

Materia?y specjalistyczne ATI

Specjalistyczne wyroby metalowe oferowane przez spó?k? ATI to stopy, wyroby precyzyjne oraz komponenty dopasowane do potrzeb naszych odbiorców. Spó?ka ATI produkuje te materia?y w du?ym wyborze form i sk?adów chemicznych, z wykorzystaniem kompletnego i bezpiecznego ?ańcucha dostaw, który stanowi fundament naszego zobowi?zania do zachowania jako?ci na ka?dym etapie produkcji, od metalu nieprzetopionego po gotowe komponenty.

Nasze specjalistyczne wyroby metalowe charakteryzuj? unikalne i cenne w?a?ciwo?ci, takie jak odporno?? na korozj? i wysokie temperatury, niewielka waga, wytrzyma?o?? i twardo?? oraz plastyczno?? i kowalno??. W?ród tych wyrobów znajduj? si? tytan i stopy tytanu, superstopy o podstawie niklowej i kobaltowej, stale nierdzewne i specjalistyczne, stal krzemowa elektrotechniczna o ziarnach zorientowanych, materia?y do produkcji opancerzenia oraz stopy cyrkonu i podobnych materia?ów.

Formy wyrobów

Oferujemy produkty walcowane p?askie w formie blach grubych i cienkich, kr?gów, ta?m oraz wyroby i foli? wykonane w technologii Precision Rolled Strip?, a tak?e jako wyroby d?ugie w formie wlewków, k?sów, pr?tów, walcówki, drutu, elementów z??cznych, kszta?towników, wyrobów wyciskanych i rur bezszwowych.

Wyroby precyzyjne, komponenty i obróbka skrawaniem

Nasze zaanga?owanie w budow? kompletnego ?ańcucha dostaw pozwala nam równie? oferowa? precyzyjne wyroby z proszków metali, technicznie skomplikowane, na najwy?szym poziomie technicznym odkuwki, odlewy oraz komponenty obrabiane oraz utrzymywa? kompletne portfolio prac badawczych, us?ug z zakresu badań i certyfikacji niezb?dnych do zaspokojenia wspó?czesnych potrzeb zaopatrzeniowych naszych klientów.

Kompletne rozwi?zania. Zaawansowana technologia. Zintegrowane zasoby. Niezawodny i komplety ?ańcuch dostaw skupiony na potrzebach odbiorcy. Wraz ze wzrostem komplikacji otaczaj?cego nas ?wiata, zaufanie dzisiejszych i przysz?ych odbiorców dla specjalistycznych wyrobów metalowych produkowanych przez spó?k? ATI ma coraz wi?kszy sens.

Stopy/Pó?produkty

 • Tytan
 • Nikiel/Kobalt
 • Stal nierdzewna
 • Stal krzemowa elektrotechniczna o ziarnach zorientowanych
 • Cyrkon
 • Stopy niobu, hafnu, tantalu, wolframu i wanadu
 • Materia?y na opancerzenie

Wyroby precyzyjne

 • Odkuwki
 • Odlewy
 • Proszki metali

Komponenty

 • Komponenty obrabiane

ATI Rynki

Spó?ka ATI zaopatruje zró?nicowane rynki ca?ego ?wiata w zaawansowane specjalistyczne wyroby metalowe oraz powi?zane us?ugi. Produkowane przez nas z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technologii metale obejmuj? tytan i stopy tytanu, stopy i superstopy o podstawie niklowej, stal krzemow? elektrotechniczn? o ziarnach zorientowanych, stale nierdzewne i specjalistyczne oraz stopy cyrkonu i podobnych materia?ów. Oferujemy równie? us?ugi z zakresu kucia, odlewania i obróbki skrawaniem.

Przemys? lotniczy i obronny

Przemys? lotniczy

Spó?ka ATI ??czy wieloletnie do?wiadczenie ze sprawdzonymi, zaawansowanymi technologiami obróbki i produkcji metali, niezb?dnymi w zastosowaniach komercyjnych i wojskowych...

Przemys? obronny

Spó?ka ATI jest wiod?cym amerykańskim producentem szerokiego asortymentu specjalistycznych metali i rozwi?zań opancerzenia dla przemys?u wojskowego i obronnego...

Przemys? ropy naftowej i gazu oraz przetwórstwa chemicznego

Ropa i gaz

Spó?ka ATI dostarcza wysokowytrzyma?e, odporne na korozj? materia?y do najtrudniejszych zastosowań, takich jak poszukiwanie, odwierty, produkcja...

Przetwórstwo chemiczne

Spó?ka ATI wytwarza niespotykanie zró?nicowany asortyment materia?ów dla odbiorców z bran?y przetwórstwa chemicznego, mi?dzy innymi stopy o podstawie niklowej, stale nierdzewne oraz...

Przemys? elektroenergetyczny

Sieci przesy?owe

Spó?ka ATI jest wiod?cym producentem stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych stosowanej w transformatorach mocy oraz pe?nego asortymentu stali nierdzewnych i...

Przemys? elektroenergetyczny

Produkowane przez nas tytan i stopy tytanu, stopy niklu, stale nierdzewne i specjalistyczne oraz odlewy ?eliwne s? wykorzystywane w przemy?le produkcji energii z w?gla, gazu naturalnego, nuklearnym i...

Inne wa?ne rynki

Przemys? motoryzacyjny

Spó?ka ATI oferuje wszystkie rodzaje stopów niklu, stali nierdzewnych i innych metali specjalistycznych dla przemys?u motoryzacyjnego...

Przemys? budowlany i wydobywczy

Produkowane przez spó?k? ATI wyroby kute, stale nierdzewne i inne specjalistyczne wyroby metalowe gwarantuj? doskona?e parametry przy niskich kosztach...

Przemys? elektroniczny i telekomunikacyjny

Spó?ka ATI produkuje stopy o unikalnych w?a?ciwo?ciach elektrycznych, magnetycznych, powierzchniowych i antykorozyjnych...

Urz?dzenia do obróbki ?ywno?ci

Przyst?pno?? cenowa, plastyczno??, doskona?y wygl?d oraz odporno?? na korozj? stali nierdzewnej sprawi?y, ?e jest ona...

Przemys? medyczny

Oferowane przez spó?k? ATI metale specjalistyczne s? podstaw? wielu cudów wspó?czesnej medycyny. Od endoprotez stawu kolanowego i biodrowego po...


ATI Firmy

Dzi?ki naszemu bogatemu portfolio wyrobów, do?wiadczeniu i niedo?cignionym zdolno?ciom produkcyjnym nasze firmy udost?pniaj? klientom dok?adnie to, co dla nich najwa?niejsze: wiele lat innowacyjno?ci, po??czone z pozycj? lidera bran?y i nieustann? koncentracj? na potrzebach klienta.

Niezale?nie od tego, czy nasi klienci wspó?pracuj? bezpo?rednio z jedn? z firm ATI czy z firmami wspó?pracuj?cymi ze spó?k? ATI w ramach grupy sektorowej, spotykaj? si? zawsze z indywidualnym podej?ciem i naszymi wspólnymi warto?ciami. A oprócz tego ka?dy klient otrzymuje dost?p do wszystkich zasobów i ca?ego zgromadzonego do?wiadczenia bezpiecznego i rozleg?ego ?ańcucha dostaw spó?ki ATI.

Firmy ATI:

 • ATI Cast Products
 • ATI Flat Rolled Products
 • ATI Forged Products
 • ATI Specialty Alloys and Components
 • ATI Flowform Products
 • ATI Specialty Materials
 • ATI Powder Metals

Skontaktuj si? z nami

Kontakt

ATI - Poland Office

ul. Grabskiego 54

Stalowa Wola, Poland 37-450

Phone: +48-15-813-4516